PMKsoft ry  
Airsoftia rennolla mei­nin­gil­lä.
 

Pelimuodot

Alla on kir­joi­tet­tu­na osa Pmksoftin peleissä käy­te­tyis­tä pe­li­muo­dois­ta, joista saa karkean kä­si­tyk­sen siitä, mitä kussakin pe­li­muo­dos­sa tehdään.


Pe­rus­mät­tö
- Jaa porukka kahteen jouk­ku­ee­seen.
- Määritä hallussa pidettävä kohde
- Määritä peliaika.
- Voittaja on se joukkue, joka pitää kohdetta hal­lus­saan peliajan päät­tyes­sä.


Speedsoft
- Pelataan hyvin pienellä kentällä
- 1-2 min peliaikaa
- kaksi jouk­kuet­ta
- ta­voit­tee­na viedä kentän keskellä oleva lippu vas­tus­ta­jan aloi­tus­paik­kaan tai eli­mi­noi­da kaikki vas­tus­ta­jat.


Valloitus
- Kaksi jouk­kuet­ta.
- Määritä peliaika.
- Toinen puolustaa jotakin kohdetta (val­tuus­to­sa­li, sos­sun­pää­ty tms.)
- Puo­lus­ta­jil­la ei respaa, eli­mi­noi­tu­neet siirtyvät odot­ta­maan hyök­kää­jän respaan puolten vaihtoa.
- Kun hyökkäävä joukkue saa kohteen haltuun ja huutaa: ”Kohde vallattu”, muuttuvat kaikki entiset puo­lus­ta­jat uusiksi hyök­kää­jik­si ja he lähtevät vuo­ros­taan val­loit­ta­maan kohdetta.
- Toinen joukkue hyökkää val­lat­ta­vaan koh­tee­seen.
- Kun kohde on vallattu, huutaa hyök­kää­jät: ”Kohde vallattu” ja he asettuvat puo­lus­tus­a­se­miin torjumaan vas­ta­puo­len hyök­käys­tä.
- Hyök­kää­jil­lä on aina loputon respaus.


Polt­to­pal­lo
- Valitaan 1-3 polttajaa.
- Määritä peliaika.
- Muut pii­lou­tu­vat pe­li­ken­täl­le.
- Polttajat lähtevät etsimään ja eli­mi­noi­maan piilossa olevia pelaajia.
- Jos piilossa oleva saa osuman, hän siirtyy polt­ta­jien respaan ja muuttuu polt­ta­jak­si
- Polt­ta­jil­la on loputon respaus.
- Peli loppuu kun peliaika umpeutuu tai kaikki pii­lou­tu­jat on eli­mi­noi­tu.


Li­pun­ryös­tö
- Kaksi jouk­kuet­ta.
- määritä peliaika
- Kaksi lippua eri ker­rok­sis­sa.
- Pelaajien res­paus­pai­kat ovat eri ker­rok­sis­sa, kuin minne heidän pitää viedä ryöstetyt liput.
- Tehtävänä on saada molemmat liput oman joukkueen päätyyn ennalta mää­ri­tel­tyyn paikkaan.
- Peli päättyy kun peliaika umpeutuu tai molemmat liput on toisen joukkueen päädyn kohteessa.
- Lippua ei saa heittää, vaan se pitää siirtää kan­ta­mal­la
- Jos lippua kantava pelaaja saa osuman, lippu pitää tiputtaa heti siihen paikkaan, missä osuma tuli.


Rush
- Valitaan 2-4 val­loi­tet­ta­vaa kohdetta.
- Kohteiden on oltava ns. peräkkäin, koska hyök­kää­jät valtaavat niitä jär­jes­tyk­ses­sä.
- Pe­lin­ve­tä­jä mää­rit­te­lee kohteiden val­taus­jär­jes­tyk­sen.
- Mää­ri­tel­lään peliaika.
- Jaetaan pelaajat kahteen jouk­ku­ee­seen siten, että hyök­kää­jia on 2/3 ja puo­lus­ta­jia on 1/3 pe­laa­jis­ta.
- Puo­lus­ta­jat siirtyvät en­sim­mäi­seen puo­lus­tus­koh­tee­seen ja pyrkivät estämään hyök­kää­jiä val­taa­mas­ta sitä.
- Jos puo­lus­ta­ja saa osuman, hän siirtyy puo­lus­ta­maan seuraavaa kohdetta.
- Vii­mei­ses­sä kohteessa puo­lus­ta­jat pe­lin­joh­ta­jan oh­jeis­tuk­sen mukaan joko tippuvat eli­mi­noi­tues­saan kokonaan pois pelistä, tai siirtyvät polt­to­pal­lo­mai­ses­ti hyök­kää­jien puolelle.
- Hyök­kää­jät koittavat vallata kohde ker­ral­laan puo­lus­ta­jien asemat.
- Kun kaikki puo­lus­ta­jat on eli­mi­noi­tu kohteesta, kaikki hyök­kää­vät pelaajat kokoon­tu­vat sinne ja huutavat ”Kohde vallattu” Tämän jälkeen he lähtevät val­taa­maan uutta kohdetta.
- Hyök­kää­jil­lä on loputon respaus.
- Val­la­tus­ta kohteesta tulee aina uusi res­pausa­lue hyök­kää­jil­le.


Luon­non­va­lin­ta
- Sopii parhaiten pienille pe­laa­ja­mää­ril­le
- Kaikki kaikkia vastaan pelimuoto
- Mää­rit­te­le hallussa pidettävä kohde.
- Alussa jokainen pelaaja valitsee itselleen jonkin eläimen nimen.
- Pe­lin­ve­tä­jä antaa kaikille 1 minuutin aikaa juosta asemiin, jonka jälkeen huudetaan ”Peli käy!”
- Pelin alettua pelaajat alkavat eli­mi­noi­maan muita ”eläimiä” ja pyrkivät lisäämään ne omaan laumaansa.
- Kun pelaaja saa osuman, hän jää pai­kal­leen laskemaan 30 sekuntia.
- Jos kukaan ei hae häntä omaan laumaansa, pelaaja pääsee takaisin peliin siinä laumassa, missä oli saa­des­saan osuman.
- Eli­mi­noi­tu­neen pelaajan voi hakea omaan laumaansa kos­ket­ta­mal­la tätä ja sanomalla ääneen oman eläimensä. Tällöin eli­mi­noi­tu­nut pelaaja pääsee heti takaisin peliin.
- Oman lauman tip­pu­nei­ta pelaajia ei voi respata kos­ke­tuk­sel­la, vaan heidän pitää laskea 30 sekuntia.
- Peli päättyy, kun peliaika umpeutuu tai kaikki pelaajat ovat samassa laumassa.
- Peliajan um­peu­tues­sa se lauma voittaa, jonka pelaaja on lähimpänä hallussa pi­det­tä­vää kohdetta.


Evoluutio
- Kaksi jouk­kuet­ta
- Määritä peliaika
- Peli aloi­te­taan siten, että jo­kai­sel­la pe­laa­jal­la on käy­tös­sään vain bof­faus­a­se.
- Pelaajien pitää laskea montako vas­tus­ta­jaa he ovat eli­mi­noi­neet ja sen mukaan heille avautuu uusia aseita käyttöön.
- 5 eli­mi­noin­tia => pistoolit
- 7 eli­mi­noin­tia => haulikot
- 10 eli­mi­noin­tia => ko­ne­pis­too­lit ja ryn­näk­kö­ki­vää­rit
- 15 eli­mi­noin­tia => paluu pelkkään bof­faus­a­see­seen
- 16 eli­mi­noin­tia => voitit pelin.
- Ha­lu­tes­saan saa käyttää aina myös alemman portaan aseita.
- Lip­pai­siin saa ladata vain pienen, pe­lin­joh­don mää­rit­tä­män kuu­la­mää­rän ker­ral­laan.


Pako
- Määritä peliaika
- Pieni osa pe­laa­jis­ta valitaan pa­ke­ni­joik­si ja heidän teh­tä­vän­sä on päästä jollekin maa­lia­lu­eel­le.
- Maa­lia­luei­ta annetaan 2-3 pe­laa­ja­mää­räs­tä riippuen.
- Pa­ke­ni­joil­la on käytössä vain pistoolit ja he lähtevät jostakin pe­lin­joh­don mää­rit­tä­mäs­tä aloi­tus­pai­kas­ta.
- Kaikki muut pelaajat ovat jahtaajia ja saavat tietää ai­noas­taan maa­lia­lu­eet ja heillä on vapaasti valittu aseistus.


Saunailta
- Kaksi jouk­kuet­ta
- Määritä peliaika
- Mää­ri­te­tään kohde, esim. yk­sit­täi­nen huone tms.
- Koh­tee­seen viedään se­kun­ti­kel­lo, jolla otetaan aikaa, kuinka pitkään kaikki pelaajat ovat olleet huoneessa.
- Ta­voit­tee­na on saada kaikki oman joukkueen jäsenet samaan huo­nee­seen 30-60 sekunnin ajaksi, jolloin peli on voitettu.


Vuo­rot­te­lu
- Kaksi jouk­kuet­ta
- Määritä peliaika
- Loputon respaus
- Osuman saanut pelaaja vaihtaa puolta ja käy res­paa­mas­sa.
- Pelin voittaa se joukkue, joka pitää pe­lin­joh­ta­jan mää­rit­te­le­mää kohdetta hallussa peliajan loputtua tai jos vas­tus­ta­jan respa vallataan.
- Respa vallataan menemällä sen sisään ja huu­ta­mal­la ”Respa vallattu!”.