black semi automatic pistol on black textile

"Fragi on Fragi" - Vanha viidakon sanonta.

Alla on kir­joi­tet­tu­na osa Pmksoftin peleissä käy­te­tyis­tä pe­li­muo­dois­ta, joista saa karkean kä­si­tyk­sen siitä, mitä kussakin pe­li­muo­dos­sa tehdään.Pe­rus­mät­tö

- Jaa porukka kahteen jouk­ku­ee­seen.

- Määritä hallussa pidettävä kohde (keittiö, sossun pääty tms.)

- Määritä peliaika.

- Voittaja on se joukkue, joka pitää kohdetta hal­lus­saan peliajan päät­tyes­sä.Speedsoft

- Pelataan hyvin pienellä kentällä

- 1-2 min peliaikaa

- kaksi jouk­kuet­ta

- ta­voit­tee­na viedä kentän keskellä oleva lippu/kah­vi­pan­nu vas­tus­ta­jan aloi­tus­paik­kaan tai eli­mi­noi­da kaikki vas­tus­ta­jat.Valloitus

- Kaksi jouk­kuet­ta.

- Määritä peliaika.

- Toinen puolustaa jotakin kohdetta (val­tuus­to­sa­li, sos­sun­pää­ty tms.) 

o Puo­lus­ta­jil­la ei respaa, eli­mi­noi­tu­neet siirtyvät odot­ta­maan hyök­kää­jän respaan puolten vaihtoa.

o Kun hyökkäävä joukkue saa kohteen haltuun ja huutaa: ”Kohde vallattu”, muuttuvat kaikki entiset puo­lus­ta­jat uusiksi hyök­kää­jik­si ja he lähtevät vuo­ros­taan val­loit­ta­maan kohdetta.

- Toinen joukkue hyökkää val­lat­ta­vaan koh­tee­seen.

o Kun kohde on vallattu, huutaa hyök­kää­jät: ”Kohde vallattu” ja he asettuvat puo­lus­tus­a­se­miin torjumaan vas­ta­puo­len hyök­käys­tä.

o Hyök­kää­jil­lä on aina loputon respaus.Polt­to­pal­lo

- Valitaan 1-3 polttajaa..

- Määritä peliaika.

- Muut pii­lou­tu­vat pe­li­ken­täl­le.

- Polttajat lähtevät etsimään ja eli­mi­noi­maan piilossa olevia pelaajia.

- Jos piilossa oleva saa osuman, hän siirtyy polt­ta­jien respaan ja muuttuu polt­ta­jak­si

- Polt­ta­jil­la on loputon respaus.

- Peli loppuu kun peliaika umpeutuu tai kaikki pii­lou­tu­jat on eli­mi­noi­tu.Li­pun­ryös­tö

- Kaksi jouk­kuet­ta.

- määritä peliaika

- Kaksi lippua eri ker­rok­sis­sa.

- Pelaajien res­paus­pai­kat ovat eri ker­rok­sis­sa, kuin minne heidän pitää viedä ryöstetyt liput.

- Tehtävänä on saada molemmat liput oman joukkueen päätyyn ennalta mää­ri­tel­tyyn paikkaan.

- Peli päättyy kun peliaika umpeutuu tai molemmat liput on toisen joukkueen päädyn kohteessa.

- Lippua ei saa heittää, vaan se pitää siirtää kan­ta­mal­la

- Jos lippua kantava pelaaja saa osuman, lippu pitää tiputtaa heti siihen paikkaan, missä osuma tuli.Rush

- Valitaan 2-4 val­loi­tet­ta­vaa kohdetta.

o Kohteiden on oltava ns. peräkkäin, koska hyök­kää­jät valtaavat niitä jär­jes­tyk­ses­sä.

o Pe­lin­ve­tä­jä mää­rit­te­lee kohteiden val­taus­jär­jes­tyk­sen.

- Mää­ri­tel­lään peliaika.

- Jaetaan pelaajat kahteen jouk­ku­ee­seen siten, että hyök­kää­jia on 2/3 ja puo­lus­ta­jia on 1/3 pe­laa­jis­ta.

- Puo­lus­ta­jat siirtyvät en­sim­mäi­seen puo­lus­tus­koh­tee­seen ja pyrkivät estämään hyök­kää­jiä val­taa­mas­ta sitä.

o Jos puo­lus­ta­ja saa osuman, hän siirtyy puo­lus­ta­maan seuraavaa kohdetta.

o Vii­mei­ses­sä kohteessa puo­lus­ta­jat pe­lin­joh­ta­jan oh­jeis­tuk­sen mukaan joko tippuvat eli­mi­noi­tues­saan kokonaan pois pelistä, tai siirtyvät polt­to­pal­lo­mai­ses­ti hyök­kää­jien puolelle.

- Hyök­kää­jät koittavat vallata kohde ker­ral­laan puo­lus­ta­jien asemat.

o Kun kaikki puo­lus­ta­jat on eli­mi­noi­tu kohteesta, kaikki hyök­kää­vät pelaajat kokoon­tu­vat sinne ja huutavat ”Kohde vallattu” Tämän jälkeen he lähtevät val­taa­maan uutta kohdetta.

o Hyök­kää­jil­lä on loputon respaus.

o Val­la­tus­ta kohteesta tulee aina uusi res­pausa­lue hyök­kää­jil­le.Luon­non­va­lin­ta

- Sopii parhaiten pienille pe­laa­ja­mää­ril­le

- Kaikki kaikkia vastaan pelimuoto

- Mää­rit­te­le hallussa pidettävä kohde.

- Alussa jokainen pelaaja valitsee itselleen jonkin eläimen nimen.

- Pe­lin­ve­tä­jä antaa kaikille 1 minuutin aikaa juosta asemiin, jonka jälkeen huudetaan ”Peli käy!”

- Pelin alettua pelaajat alkavat eli­mi­noi­maan muita ”eläimiä” ja pyrkivät lisäämään ne omaan laumaansa.

- Kun pelaaja saa osuman, hän jää pai­kal­leen laskemaan 30 sekuntia.

o Jos kukaan ei hae häntä omaan laumaansa, pelaaja pääsee takaisin peliin siinä laumassa, missä oli saa­des­saan osuman.

o Eli­mi­noi­tu­neen pelaajan voi hakea omaan laumaansa kos­ket­ta­mal­la tätä ja sanomalla ääneen oman eläimensä. Tällöin eli­mi­noi­tu­nut pelaaja pääsee heti takaisin peliin.

o Oman lauman tip­pu­nei­ta pelaajia ei voi respata kos­ke­tuk­sel­la, vaan heidän pitää laskea 30 sekuntia.

- Peli päättyy, kun peliaika umpeutuu tai kaikki pelaajat ovat samassa laumassa.

o Peliajan um­peu­tues­sa se lauma voittaa, jonka pelaaja on lähimpänä hallussa pi­det­tä­vää kohdetta.Evoluutio

- Kaksi jouk­kuet­ta

- Määritä peliaika

- Peli aloi­te­taan siten, että jo­kai­sel­la pe­laa­jal­la on käy­tös­sään vain bof­faus­a­se.

- Pelaajien pitää laskea montako vas­tus­ta­jaa he ovat eli­mi­noi­neet ja sen mukaan heille avautuu uusia aseita käyttöön.

o 5 eli­mi­noin­tia => pistoolit

o 7 eli­mi­noin­tia => haulikot

o 10 eli­mi­noin­tia => ko­ne­pis­too­lit ja ryn­näk­kö­ki­vää­rit

o 15 eli­mi­noin­tia => paluu pelkkään bof­faus­a­see­seen

o 16 eli­mi­noin­tia => voitit pelin.

- Ha­lu­tes­saan saa käyttää aina myös alemman portaan aseita.

- Lip­pai­siin saa ladata vain pienen, pe­lin­joh­don mää­rit­tä­män kuu­la­mää­rän ker­ral­laan.pako

- Määritä peliaika

- Pieni osa pe­laa­jis­ta valitaan pa­ke­ni­joik­si ja heidän teh­tä­vän­sä on päästä jollekin maa­lia­lu­eel­le.

o Maa­lia­luei­ta annetaan 2-3 pe­laa­ja­mää­räs­tä riippuen.

- Pa­ke­ni­joil­la on käytössä vain pistoolit ja he lähtevät jostakin pe­lin­joh­don mää­rit­tä­mäs­tä aloi­tus­pai­kas­ta.

- Kaikki muut pelaajat ovat jahtaajia ja saavat tietää ai­noas­taan maa­lia­lu­eet ja heillä on vapaasti valittu aseistus.Saunailta

- Kaksi jouk­kuet­ta

- Määritä peliaika

- Mää­ri­te­tään kohde, esim. yk­sit­täi­nen huone tms.

o Koh­tee­seen viedään se­kun­ti­kel­lo, jolla otetaan aikaa, kuinka pitkään kaikki pelaajat ovat olleet huoneessa.

- Ta­voit­tee­na on saada kaikki oman joukkueen jäsenet samaan huo­nee­seen 30-60 sekunnin ajaksi, jolloin peli on voitettu.Vuo­rot­te­lu

- Kaksi jouk­kuet­ta

- Määritä peliaika

- Loputon respaus

- Osuman saanut pelaaja vaihtaa puolta ja käy res­paa­mas­sa.

- Pelin voittaa se joukkue, joka pitää pe­lin­joh­ta­jan mää­rit­te­le­mää kohdetta hallussa peliajan loputtua tai jos vas­tus­ta­jan respa vallataan.

o Respa vallataan menemällä sen sisään ja huu­ta­mal­la ”Respa vallattu!”.